Regulaminy

Regulamin Calivta ® International

Logo Calivita

Przystępując do Klubu Calivita ® zostaniesz poproszony o zaakceptowanie „Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita ® International”.

Pamiętaj o tym, że członkostwo w Klubie jest dobrowolne i darmowe – nie niesie za sobą obowiązkowych zakupów ani żadnych opłat członkowskich. W każdym momencie można również wystąpić z Klubu. Pozostała część regulaminu to w zasadzie same przywileje. Począwszy od zniżki klubowej, poprzez dodatkowe rabaty uzależnione od wielkości zakupów, a na premiach za zakupy poleconych osób skończywszy.

Pełną treść regulaminu znajdziesz w dokumencie PDF Regulamin Calivita ®. Zawsze aktualną wersję regulaminu znajdziesz na oficjalnej stronie calivita.com.pl.

Regulamin Serwisu Superfood.pl

1.   DEFINICJE

1.1    Właściciel – właściciel Serwisu, którym jest firma REDRINGO Grzegorz Trojan, 30-312 Kraków ul. Twardowskiego 46/5, NIP: 6762440723;
1.2    Serwis – Serwis internetowy, dostępny pod adresem: www.superfood.pl działający na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
1.3    Cele Serwisu –szerzenie idei zdrowego żywienia oraz promocja produktów firmy CaliVita;
1.4    Baza Danych – baza danych o Klientach i innych podmiotach, które umieszczone zostają w Serwisie przez Klientów lub Użytkowników. Baza Danych w zakresie obejmującym dane osobowe chronione Ustawą o Ochronie Danych Osobowych zgłoszona jest do rejestru GIODO, zgodnie z w/w Ustawą;
1.5    Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w dowolny sposób;
1.6    Autor– twórca artykułów zamieszczanych na stronie www.superfood.pl posiadający prawa autorskie do danego tekstu oraz grafiki;
1.7    Klient – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć z superfood.pl umowę kupna – sprzedaży, lub złożył za pośrednictwem serwisu zamówienie na produkty firmy CaliVita; wszelkie prawa i obowiązki określone w Regulaminie dla Użytkownika mają zastosowanie także do Klienta;
1.8    Opiekun (opiekun klubowy, sponsor) – członek sieci Calivita – osoba wprowadzająca Klienta do Klubu i Sieci Calivita International.
1.9    Sieć Calivita – zgodnie z definicją Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita International, paragraf 1, punkt 1, którego  aktualna wersja jest dostępna na stronie www.calivita.com.pl
1.10    Reklama – usługa superfood.pl polegająca na umieszczeniu reklamy w Serwisie w określonych przez właścicieli portalu formach tj. billboard, baner, artykuł sponsorowany. Cennik i specyfikacja techniczna określone zostaną w zakładce REKLAMA pod adresem internetowym: www.superfood.pl/reklama;
1.11    Cennik – cennik usług oferowanych przez WWW.SUPERFOOD.PL, dostępny w Serwisie pod adresem http://superfood.pl/sklep/;
1.12    Materiały Reklamowe – materiały w plikach w formatach txt, doc, jpg, gif, flash, html lub rich media, w formie gotowej do prezentacji w usłudze Reklama, odpowiednio dla każdej formy Reklamy zgodne ze Specyfikacją Techniczną;
1.13    Zarejestrowany Użytkownik – użytkownik rejestrujący konto w serwisie, nie spełniający jednocześnie warunku minimalnego zakupu niezbędnego aby otrzymać status Klubowicza. Zarejestrowany użytkownik może korzystać z Programu Partnerskiego.

1.14    Zarejestrowany Użytkownik – Klubowicz – Użytkownik dokonujący minimum jednorazowych zakupów o wartości minimum 90 PH (Punktów Handlowych). W celu rejestracji w Serwisie i uzyskaniu statusu Klubowicza koniecznym jest podanie następujących danych:
Imię i nazwisko,
Dane kontaktowe: adres, telefon, adres email,
Numer PESEL, niezbędny do identyfikacji indywidualnego konta rabatowego,
Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail od SUPERFOOD.PL lub podmiotów działających na jego zlecenie lub z jego upoważnienia, w tym na otrzymywanie Newslettera rozsyłanego przez SUPERFOOD.PL;

1.15    Klient detaliczny – Użytkownik dokonujący zakupów bez rejestracji konta w serwisie. Zamówienia składane przez Klienta Detalicznego realizowane są w cenach detalicznych.

1.16     Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki SUPERFOOD.PL, Użytkowników, Zarejestrowanych Użytkowników, Klientów, Autorów, Reklamodawców i innych podmiotów wskazanych w Regulaminie.

2.   WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

2.1.    Serwis oferuje Użytkownikom usługi polegające na dostępie do treści Serwisu, w tym w szczególności umożliwia:
–    dostęp do bazy artykułów poświęconych tematyce zdrowego odżywania;
–    dostęp do artykułów promujących produkty firmy CaliVita;
–    zamówienia produktów firmy CaliVita;

2.2.    Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik akceptuje, że naruszenie Regulaminu lub łamanie prawa w związku z korzystaniem z Serwisu może powodować po jego stronie powstanie odpowiedzialności cywilnej, karnej lub administracyjnej i konieczność zapłaty wszelkich odszkodowań za szkody wyrządzone superfood.pl lub osobom trzecim.

2.3.    Użytkownik ma prawo informowania Superfood.pl o brakujących lub błędnych informacjach publikowanych w Serwisie. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być przesłane na adres e-mail kontakt@superfood.pl. Po otrzymaniu informacji lub zawiadomienia o których mowa powyżej, Superfood.pl dołoży starań w celu umieszczenia zgłoszonych informacji w Serwisie.

2.4.    Użytkownik powinien zawiadamiać Superfood.pl o każdym ewentualnym naruszeniu prawa, dóbr osobistych Użytkownika lub osoby trzeciej w związku z prezentowanymi w Serwisie informacjami. Zawiadomienie powinno być przesłane na adres e-mail kontakt@superfood.pl. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Superfood.pl dołoży należytej staranności w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

3.   WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ KLIENTA

3.1.    Zamawianie produktów Calivita

Serwis Superfood.pl umożliwia Klientom składanie zamówienia na produkty Calivita. Zamówienia z adresem realizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są przez centralę Calivita International Polska: California Fitness Polska Sp. z o.o.  05-083 Wojcieszyn; ul. Warszawska 547. NIP: 522 21 86 261.
Zamawiający upoważnia Właściciela Srwisu oraz Opiekuna klubowego do podpisania w jego imieniu Karty Zgłoszenia, rejestracji w sieci Calivita International, oraz wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia i obsługą członkostwa w sieci Calivita.
3.2.    Zamówienia Klientów będących członkami sieci Calivita International nienależących do grupy (linii sponsorskiej) REDRINGO Grzegorz Trojan

Dotyczy to osób nie będących w bezpośredni lub pośredni sposób zarejestrowanymi w sieci Calivita International przez Dystrybutora o numerze 0481136096. Zamówienia zostaną zrealizowane. Jednocześnie punkty i przywileje wynikające z zamówienia mogą nie zostać naliczone, na co zamawiający wyraża zgodę.

3.3.    Zamówienia zagraniczne

Zamówienia z adresem realizacji poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są przez Właściciela Serwisu lub Opiekuna klubowego. Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w jego imieniu, odbiór przesyłki oraz ponowne wysłanie jej pod wskazany adres.
Jednocześnie zamawiający oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność przesyłki z prawem obowiązującym w kraju, do którego jest nadawana (legalność zawartości przesyłki w świetle prawa kraju dostawy, cło, itp.)

4.   Zamawianie pozostałych produktów i usług

4.1    Serwis umożliwia prezentację treści o określonej w pkt 1.3. Dodatkowo możliwy jest zakup produktów firmy CaliVita oraz powierzchni reklamowej w Serwisie.

4.2    Umowa zakupu towarów firmy CalVita jest umową zawieraną na podstawie zamówienia składanego przez Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, w formie wypełnionego formularza, dostępnego w Serwisie w zakładce „Koszyk” po zaakceptowaniu Regulaminu.

Warunkiem rozpoczęcia przez SUPERFOOD.PL świadczenia usługi  jest złożenie przez Klienta zamówienia i dokonanie płatności ceny za usługę, zgodnej z Cennikiem, w jednej z następujących form:
–    poprzez serwis superfood.pl, zgodnie z Regulaminem Serwisu superfood.pl dostępnym na stronie www.superfood.pl/regulamin;
–    poprzez przelew na konto Grzegorz Trojan RedRingo ul. Twardowskiego 46/5, 30-312 Kraków w  banku IdeaBank, nr konta: 71195000012006037376510002
–    poprzez serwis PayPal
–    za pobraniem
4.3    Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Red Ringo. Klient upoważnia CaliVita do wystawienia odpowiedniej faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4.4    Klienci zainteresowani kupnem produktów firmy CaliVita dzielą się na dwa rodzaje:
I. Klienci niezarejestrowani – czyli kupujący w cenach detalicznych
II. Klienci zarejestrowani – czyli Klubowicze, kupujacy w cenach klubowych
Zgodnie z punktami 1.13, 1.14, 1.15

4.5    Świadczenie usługi rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta przez SUPERFOOD.PL, co powinno każdorazowo nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty. O ile Strony nie postanowią inaczej,SUPERFOOD.PL zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie późniejszym, aniżeli termin wskazany w zdaniu poprzedzającym. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia SUPERFOOD.PL braku realizacji usługi Pakiet w umówionym terminie.
4.6    W razie zawarcia przez Klienta umowy z SUPERFOOD.PL i nierozpoczęcia przez SUPERFOOD.PL świadczenia usług objętych umową z przyczyn leżących po stronie Klienta, SUPERFOOD.PL ma prawo żądać wynagrodzenia z tytułu rezerwacji powierzchni reklamowej na rzecz Klienta w wysokości odpowiadającej cenie danej usługi. W takim przypadku Klient nie ma prawa żądać zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za usługę SUPERFOOD.PL.
4.7    Superfood.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w Zamówieniu Pakietu lub Zamówieniu Reklamy pod kątem zgodności z prawdą oraz Celami Serwisu. Superfood.pl ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Klientem odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, bez podania powodu, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy z Celami Serwisu. W takim wypadku Superfood.pl nie jest obowiązany świadczyć żadnych usług wynikających z Umowy na rzecz Klienta. Superfood.pl nie będzie w takim wypadku również zobowiązany do zwrotu nadesłanych przez Zamawiającego materiałów.
4.8    Superfood.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania świadczenia usług bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich lub są sprzeczne z przyjętymi normami etycznymi lub mogą obrażać uczucia religijne osób trzecich, jak również są sprzeczne z Celami Serwisu.
4.9    Strony ustalają, iż zrzekają się uprawnienia do wypowiedzenia złożonego skutecznie Zamówienia lub zawartej umowy, z wyłączeniem przypadków kiedy uzasadnione byłoby to ważnymi powodami, za które Strony uznają wystąpienie okoliczności spełniających znamiona siły wyższej, które uniemożliwiają realizację umowy przez Stronę a także rażące naruszenie warunków umowy przez Stronę.
4.10    Klient oświadcza, iż dostarczone przez niego materiały słowne i graficzne, w tym wykorzystywane przez niego znaki towarowe oraz Materiały Reklamowe, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania, zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług przez superfood.pl.

5.   WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ AUTORA

5.1    Korzystając z Serwisu Autor oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Autor akceptuje, że naruszenie Regulaminu lub łamanie prawa w związku z korzystaniem z Serwisu może powodować po jego stronie powstanie odpowiedzialności cywilnej, karnej lub administracyjnej i konieczność zapłaty wszelkich odszkodowań za szkody wyrządzone superfood.pl lub osobom trzecim.
5.2    Autor oświadcza, iż:
–    jest uprawniony do wyrażenia i wyraża zgodę na wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie w dowolnym celu, dowolną techniką, w dowolny sposób z wszelkich materiałów wykonanych w związku z publikacją na superfood.pl dostarczonych przez niego treści. Powyższa zgoda udzielona jest na rzecz superfood.pl oraz podmiotów wskazanych przez superfood.pl;
–    wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie z materiałów wykonanych przez Autora na rzecz Serwisu nie narusza praw osób trzecich;
–    Autor dysponuje w zakresie materiałów, o których mowa powyżej, zgodą twórcy na rozporządzanie jego utworem w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez superfood.pl;
–    Autor zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do superfood.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw na skutek realizacji usług przez superfood.pl na rzecz Klienta przystąpi do sprawy po stronie superfood.pl jako interwenient uboczny lub, jeśli to możliwe, wstąpi do sprawy w miejsce superfood.pl, jak również zwróci na pierwsze żądanie wszelkie koszty i wydatki jakie superfood.pl poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań;
5.3      Autor zamieszczając treści w Serwisie:
(I)    wyraża zgodę na umieszczenie w Serwisie jego artykułu oraz udziela zgody na przetwarzanie  i wykorzystanie  tych danych, przez Superfood.pl jako administratora danych osobowych w celu należytej organizacji Serwisu, w tym świadczenia odpowiednich usług drogą elektroniczną;
(II)    oświadcza, że jest umocowany do złożenia tegoż oświadczenia w imieniu podmiotu, którego dane podaje;
(III)    oświadcza, że podane przez niego informacje oraz materiały są prawdziwe, nie zawierają treści i elementów niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami oraz posiada stosowne prawa autorskie umożliwiające ich wykorzystanie i prezentację stosownie do tegoż oświadczenia, a ich prezentacja nie narusza praw osób trzecich;
(IV)    zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do superfood.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez niego danych, przejmie na siebie koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań;
(V)    zobowiązuje się by dostarczane przez niego treści były zgodne z art. 46 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity z 2010r. nr136, poz.914 z późn. zm.), który podaje iż oznakowanie środka spożywczego nie może przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia, albo odwoływać się do takich właściwości.

5.4    Zakazane jest dostarczanie przez Autora do Serwisu wszelkich treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
5.5    Autor wyraża zgodę na moderacje treści umieszczanych przez Właściciela Serwisu, w tym na ich usuwanie przez superfood.pl lub upoważnione osoby. Superfood.pl zastrzega w szczególności prawo do usuwania treści obraźliwych, o charakterze naruszającym prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, jak również treści niezwiązanych, sprzecznych z Celami Serwisu lub mogących zagrażać ich realizacji.
5.6    Autor może publikować wyłącznie teksty i zdjęcia do których posiada prawa autorskie.
5.7    Autor bierze na siebie odpowiedzialność za treści zamieszczone w ich artykułach.
5.8    Autor zobowiązuje się do promowania artykułów własnych publikowanych na łamach Serwisu, celem osiągnięcia wysokiej pozycji w wyszukiwarkach i pozyskania nowych klientów.
5.9    Za jakość przesyłanego tekstu (językową i merytoryczną) odpowiada Autor. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do nanoszenia drobnych zmian i dokonywania korekty.
5.10    Zdjęcia oraz pliki graficzne publikowane wraz z artykułami muszą pochodzić z bazy zdjęć udostępnianej przez właścicieli Serwisu, oraz z zasobów własnych Autora. Ten ostatni musi jednak posiadać do nich prawa autorskie. W przeciwnym razie, mogą one zostać usunięte przez Właściciela Serwisu bez wcześniejszego zawiadomienia Autora.
5.11    Superfood.pl ma prawo:
–    do odrzucenia treści umieszczonych w Serwisie przez Autora, jeśli nie przejdą one pomyślnie procesu ich weryfikacji zgodnie z procedurą określoną przez Superfood.pl;
–    do zawieszenia działania Serwisu z istotnych przyczyn w dowolnym momencie;
–    usunięcia danych zawartych w Serwisie, według własnego uznania;
–    usunięcia komentarzy Użytkowników Serwisu niezgodnych z polityką firmy.

6.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ SUPERFOOD.PL

6.1 Superfood.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
–    poprawność i aktualność danych zawartych w Serwisie;
–    decyzje lub działania, jakie Użytkownik i Autor podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie;
–    niewłaściwe i nie zawinione przez superfood.pl działanie mechanizmów Serwisu;
–    dane publikowane w Serwisie, pochodzące i aktualizowane przez Autorów.
6.2    Superfood.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Superfood.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7.   REKLAMACJE

7.1    Wszelkie zawiadomienia i reklamacje związane z działaniem Serwisu lub realizacją usług przez Superfood.pl winny być zgłaszane na adres mailowy kontakt@superfood.pl. Powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia wystąpienia naruszenia.
7.2    Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, superfood.pl zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostaje przesyłana na adres podany w piśmie reklamacyjnym.
7.3    Superfood.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 2 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od superfood.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). W przypadku konieczności uzyskania od zgłaszającego reklamację dodatkowych wyjaśnień, bieg terminu do odpowiedzi na reklamację ulega zawieszeniu do dnia uzyskania kompletnych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
7.4    Superfood.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji umów.

8.   ZMIANY REGULAMINU

8.1.    Superfood.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
8.2.    Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie pod adresem www.superfood.pl/regulamin.
8.3.    Użytkownik, jak i Autor, przystępując do zawarcia umowy z superfood.pl, zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.
8.4.    W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

9.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Regulaminem i działaniem Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla superfood.pl.
9.2    W przypadku kwestii nieujętych danym Regulaminem, obowiązują zasady Regulaminy CaliVita dostępnego na stronie www.calivita.com.pl.
9.3    Regulamin może być zmieniony przez superfood.pl, przy czym o zmianie Regulaminu superfood.pl poinformuje na stronie głównej Serwisu na dwa tygodnie przed wejściem zmian w życie.
9.4    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2012 .

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności SUPERFOOD.PL

Korzystanie z serwisu Superfood.pl oraz z usług proponowanych przez nasz serwis oznacza zaakceptowanie poniższej Polityki Prywatności. Zespół Superfood.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, ale dajemy Ci gwarancję, że nie wpłyną one na podstawową zasadę działania naszego serwisu:

Superfood.pl nigdy nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych użytkowników serwisu osobom trzecim.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przyjętej przez Superfood.pl Polityki Prywatności. W przypadku pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami: kontakt@superfood.pl

DANE OSOBOWE

Aby w pełni skorzystać z oferty serwisu Superfood.pl możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych osobowych, zazwyczaj poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie. W większości przypadków poprosimy Cię o podanie imienia i adresu e-mail, jedynie w przypadku formularzy zamówień poprosimy Cię o podanie pełnych danych osobowych i adresowych – będą one niezbędne do realizacji Twojego zamówienia.

Pamiętaj, że zawsze prosimy Cię o podanie jedynie tych danych, które są w danym momencie absolutnie niezbędne: jeśli nie zdecydujesz się na podanie Twoich danych, zablokuje to czynność, dla której wykonania dane te były wymagane.

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH KURSÓW I CZASOPISM

W Superfood.pl chcemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem na temat zdrowego stylu życia. Właśnie dlatego regularnie przygotowujemy elektroniczne czasopisma, które możesz bezpłatnie zaprenumerować. Aby skorzystać z prenumeraty, w odpowiednim formularzu należy wpisać imię i adres e-mail – pola te są niezbędne dla dokonania subskrypcji.

Dane, które nam podasz zostaną dodane do listy mailingowej serwisu Superfood.pl – na podany przez Ciebie adres e-mail, będziesz regularnie otrzymywać nasz bezpłatny magazyn, Twoje imię pozwoli zaś nam spersonalizować przesyłanie do odbiorców wiadomości.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Pod tą nazwą kryją się wszystkie informacje odnoszące się bezpośrednio do działania naszego serwisu, czasopism, usług i produktów, takich jak informacje o wprowadzanych zmianach i aktualnych promocjach, oraz listy niekomercyjne, takie jak życzenia dla naszych Użytkowników, komentarze osobiste, itp.

Niezapowiedziane wiadomości mogą być wysyłane do Użytkowników, których dane kontaktowe posiadamy, i którzy zgodzili się na postanowienia Polityki Prywatności.

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW I USŁUG

Do zamówienia wybranych przez Ciebie usług i produktów niezbędne jest podanie w odpowiednim formularzu danych adresowych, które będą niezbędne do realizacji zamówienia. Pola obowiązkowe (których wypełnienie jest niezbędne) są odpowiednio oznaczone w formularzu.

Dane, które podajesz w trakcie składania zamówienia, będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu jego realizacji.

PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU CALIVITA®

Składając zamówienie za odpowiednią kwotę i przystępując do Klubu CaliVita akceptujesz „Regulamin funkcjonowania CaliVita International” dostępny na oficjalnej stronie firmy www.calivita.com.pl

Dane, które podajesz będą udostępnione jedynie firmie CaliVita International oraz Twojemu Sponsorowi (czyli osobie, która wprowadziła Cię do Klubu).

Przy zakładaniu Twojego indywidualnego konta w Klubie zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL: numer ten posłuży jedynie jako Twój identyfikator w Klubie.

Właściciel serwisu Superfood.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez wyżej wymienione osoby i instytucje.

Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(DZ.U. nr 133, poz. 883), wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych teraz i w przyszłości, w celach marketingowych, przez niniejszy serwis internetowy.

JAWNE DANE OSOBOWE

Dane, które podajesz w naszym serwisie przy okazji np. wysyłania komentarzy do artykułów będą dostępne dla wszystkich osób odwiedzających serwis Superfood.pl

Niestety, nie mamy możliwości zabezpieczenia naszych Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami zechcącymi wykorzystać owe dane do przesyłania Użytkownikom nieokreślonych informacji. Z tego powodu, dane te nie mogą podlegać zasadom opisanym w Polityce Prywatności.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre części serwisu Superfood.pl wykorzystują pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe, wysyłane do komputera internauty: identyfikują go one w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera, nie zagrażają także prywatności jego danych.

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową, której używasz oraz nie usuwanie ich z dysku komputera.

KOPIOWANIE TREŚCI

Wszystkie treści (teksty, zdjęcia, znaki towarowe, publikacje na stronie) podlegają ochronie praw autorskich i majątkowych ich właścicieli.

Kopiowanie, wykorzystywanie i powielanie treści zawartych na stronach serwisu Superfood.pl jest zabronione. Wszelkie prawa do treści serwisu są zastrzeżone.

Kopiowanie treści bez zgody ich autorów/właścicieli oznacza wyrażenie zgody na uznaniowe obciążenie kosztami ich wykorzystania. Koszty te będą zależne od ilości i rodzaju skopiowanych treści a także charakteru ich wykorzystania.

W przypadku niedozwolonego wykorzystania treści należy także wpłacić na wskazany rachunek bankowy (w terminie 14 dni) kwoty wyznaczonej przez uprawnioną do tego osobę.

Zespół Superfood.pl życzy przyjemnego korzystania z serwisu.

Superfood.pl Be healthy, be happy!

Korzystając z serwisu Superfood.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej

Na stronach serwisu Superfood.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, realizacji zamówień). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij